Change Language Thai English
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ม.8 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656146
โทรสาร : 075-656146
www.kohsriboya.go.th
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • OIT1 โครงสร้าง  
    OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร  
    OIT3 อำนาจหน้าที่  
    OIT4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
    OIT5 ข้อมูลการติดต่อ  
    OIT6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
     
  • การประชาสัมพันธ์
  • OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
     
  • การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
  • OIT8 Q&A  
    OIT9 Social Network (Facebook)  
      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
     
  • การดำเนินงาน
  • OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี  
    OIT11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน  
    OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
     
  • การปฏิบัติงาน
  • OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
     
  • การให้บริการ
  • OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
    OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
    OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
    OIT17 E-SERVICE  
      หมายเหตุ : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฏหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
     
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • OIT18 แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี  
    OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
    OIT20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี  
     
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
    OIT22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
    OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
    OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
  • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
    OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
    OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
    OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
     
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • OIT29 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพระพฤติมิชอบ  
    OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     
  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
    OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
      ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
      ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
    OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
     
  • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  • OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
    OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
     
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
     
  • แผนป้องกันการทุจริต
  • OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
    OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
    OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
      ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  • OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
    OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
     
      สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
    การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
    จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
         
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
    ม.8 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
    โทรศัพท์ : 075-656146 โทรสาร : 075-656146
    สำหรับผู้ดูแลระบบ
       
       Copyright © 2019. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.